Eksempel

Altinn

Info: Programmet har rutine for elektronisk levering.


Dagbok

Slik ser skjermen ut når du arbeider med dagbokføring:

 Alfabetisk posteringshjelp for å finne kontonummer:

Dagboka kan sorterast etter kontonummer med spesifisert mva og sum for kvar konto:


Årsoppgjer

På denne sida legg ein inn alle opplysningar knytt til årsoppgjeret:

 Her får ein også hjelp til spesielle tema i årsoppgjeret, f.eks telefonutgifter:

 Til slutt i årsoppgjer er ei sjekkliste for ting som kan vera feil/utegløymt i rekneskapen:


Næringsoppgåva

Næringsoppgåvene kan ein sjå på og skriva ut i denne sida

 Mva-oppgåva er heile tida oppdatert 


Sjølvmeldinga

Elektronisk utfylling av sjølvmeldinga høyrer sjølvsagt og med.

I kvart kapittel ligg dei enkelte postar som underfelt


Skatt

Skjembilete frå skatteutrekninga


Nøkkeltal

Sentrale tal frå næringsoppgåva vert samanlikna med fjoråret.

 Enkel analyse av kva inntektene har vorte disponert til.


Rapport

Rapportgeneratoren lagar hovedbok og reskontrolister i samsvar med ny bokføringslov.Du kan også ta utskrift av enkelte kundar eller leverandørar, eller den enkelte termin for mva.