Rekneskap for anna næring

Dette programmet er basert på samme enkle og brukarvennlege modell som landbruksrekneskapen. Den største skilnaden er at kontoplanen er tilpassa andre næringar, og at alle element som er spesiellt for landbruk er fjerna. Du vil kunne utarbeide næringsoppgåver og andre nødvendige likningsskjema, inklusiv sjølvmelding. Oversikt over kundar og leverandørar, enkel analyse og skatteutrekning. 

Aktuelle brukarar er einmannsføretak som ikkje er revisorpliktige, som for eksempel handverkarar, småentreprenørar, salgsverksemder osv. Programmet passar godt for dei som driv tilleggsnæring i landbruket, men kan godt brukast utan tilknyting til landbruk. Avgrensingane er at ein ikkje har mange tilsette og ikkje har annan selskapsform enn enkeltmannsføretak.  

Prisar: Kr 2500,- for kvart rekneskapsår.
I kombinasjon med abonnement på landbruksrekneskap: Kr 1500,-
Dette inkluderer også brukarstøtte via telefon eller e-post.